Skolverket om kravet på pedagogiska planeringar/LPP

Alla arbetsområden ska föregås av en pedagogisk planering där mål, undervisning och bedömning ligger i linje med varandra. Den pedagogiska planeringen är ett viktigt verktyg både i arbetet med bedömning för lärande men också i arbetet med att ge eleverna reellt inflytande över sin undervisning. Den är också ett viktigt verktyg för pedagogens egen reflektin över den egna undervisningen. I denna Podcast kan du höra Skolverkets undervisningsråd berätta om den roll som det är tänkt att den pedagogiska planeringen ska ha i undervisningen: Pedagogiska planeringar utifrån Lgr 11. Podcasten är en intervju med undervisningsrådet Ulrika Lundqvist och är gjord av UR.Exempel på olika typer av pedagogiska planeringar

- Alignment, en tabellformad pedagogisk planering som visar tydligt hur mål, undervisning och bedömning hänger ihop. Här finns en liten film om Alignment:


Klassisk stående pedagogisk planering

Inledning & syfte
Skriv en mkt kort inledande ingress där det framgår vad det är ni ska arbeta med och varför ni ska arbeta med detta. Använd ett enkelt och konkret språk. Eleven är mottagare!
Långsiktiga Mål/ämnesspecifika förmågor
Vilka långsiktiga mål/ämnesspecifika förmågor kommer eleven att ges möjlighet att utveckla under detta arbetsområde? Välj inte för många.

Kunskapskrav
Vilka kunskapskrav arbetar ni mot under detta arbetsområde?

Centralt innehåll
Vilka centrala innehåll kommer ni att arbeta med för att eleven ska få möjlighet att utveckla de förmågor som ni arbetar mot under detta arbetsområde?
Centrala ord och begrepp som arbetsområdet tar upp
Vilka centrala ord och begrepp tar detta arbetsområde upp? Gör en ordlista eller en stödstruktur över dessa och synliggör dem från början.
Undervisning
Hur kommer ni att arbeta för att eleverna ska utveckla de långsiktiga mål och nå de kunskapskrav som ni arbetar mot? Kan ni redan här använda er av en undervisningsform som även fungerar som pedagogisk dokumentation? T.ex. blogg, film, ljudinspelning, portfolio?
Bedömning
Hur kommer arbetet att bedömas? Vilka formativa bedömningsuppgifter har du med i arbetsområdet? Hur ser den summativa slutuppgiften ut? Ska det vara prov så lägg det senast 75% in i arbetsområdet. Då har ni tid att gå igenom de moment som eleverna visar att de inte kan.
Pedagogisk dokumentation
Hur kommer den pedagogiska dokumentationen att ske? Hur tänker du och eleverna dokumentera deras kunskapsutveckling under arbetsområdet?