Dagordning och mötesstruktur lärträff 16, 28/4 2016:

Terminens fokusarbete på lärträffarna är att vi ska öka vår kollektiva kompetens i att ta ett helhetsansvar för elevernas kunskapsutveckling. Denna 16:e lärträff kommer vi att följa upp arbetet med lektionsstrukturen genom att ni får del av elevernas feedback samt fördjupa oss i hur en informell bedömning blir ett betyg.

" Planeringsprocess+ pedagogisk dokumentation = rättsäker bedömning!"


14.00-14.05 Introduktion och mötesordning gås igenom av gruppens lärledare.

14.05-14.40 Ta del av elevernas feedback från intervjuerna kring arbetet med att implementera lektionsstrukturen. Dokumentet finns här. Eleverna ger oss flera konkreta tips på vad som fungerar bra och vad vi kan utveckla. Vad tar ni i gruppen med er från elevernas feedback? Hur ska vi göra för att få till "slutblocket" bättre? Vad gör du annorlunda i klassrummet till nästa gång för att dra nytta av den värdefulla feedbacken från eleverna?


14.40-15.40 Forskning och nya rön

14.40.-15.10 Inled med att se den nyproducerade filmen från Skolverket "Hur funkar kursplanen och kunskapskraven?: (10 min)

  • Diskutera hur vi på skolan behöver arbeta i vardagen för att ha en rättsäker samsyn i det tolkningsutrymme som finns i kunskapskraven. Vilket stöd finns från Skolverket? Hur använder vi det stödet idag? Hur behöver vi som kollektiv tänka kring sambedömning för att underlätta vardagsarbetet med bedömning?. Hur kan vi utveckla läsårsplaneringarna så att de stödjer oss i vår arbete med samsyn och likvärdighet? Summera era svar på denna padlet så att alla grupper kan ta del av varandras idéer och tankar:http://padlet.com/malinfr/mmpnys9wtmeg


15.10-15.40 Se Skolverkets film "Hur blir bedömningar ett betyg" I filmen pratar Skolverket om hur den informella dokumenteringen blir till ett betyg och hör man som undervisande lärare behöver tänka och värdera sin informella dokumentation vid själva betygssättningen samt ger exempel på analysfrågor man kan ställa för att värdera alla de bedömningstillfällen som görs under terminen.
  • Diskutera i gruppen hur ni gör idag när ni värderar det informella bedömningsunderlaget vid själva betygssättningen och löpande under terminen. Vad fungerar bra och vad kan vi tillsammans utveckla för att underlätta denna process?


15.40-15.50 Sätt upp din personliga handlingsplan
Hur ska du göra för att få till "slutblocket" mer systematiskt? Vad gör du annorlunda i klassrummet till nästa gång för att dra nytta av den värdefulla feedbacken från eleverna i ditt klassrumsarbete med vår gemensamma lektionsstruktur?
gemensamma lektionsstruktur.


15.50-16.00 Microutvärdering: Denna veckan svara alla i lärgruppen på microutvärderingen i Todays meet. Gör det innan ni skiljs åt i gruppen:):

https://todaysmeet.com/munkegardeskolansbflgrupper2015